Zariadenie
pre
seniorov

,,Choroby tela možno liečiť liekmi, no jediným liekom na beznádej je láska. Mnohí ľudia na svete zomierajú na nedostatok lásky.“
Matka Tereza

LaVieNa N.O. 

SLUŽBY

    Podľa § 35 zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní  sa v Zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba: 

     · fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
     · fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

V zariadení pre seniorov sa 

a) poskytuje 
    1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
    2. sociálne poradenstvo, 
    3. sociálna rehabilitácia, 
    4. ubytovanie,
    5. stravovanie, 
    6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
    7. osobné vybavenie, 

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 

c) zabezpečuje záujmová činnosť.          

    V rámci záujmových aktivít sa v zariadení bude vykonávať výtvarnú činnosť s presahom do arterapie, muzikoterapiu, biblioterapiu a organizovať rôzne kultúrne podujatia. Okrem toho plánujeme v prípade záujmu poskytovať doplnkové služby ako:
    · manikúru
    · pedikúru
    · masáže      

    Veríme, že ponukou širokého spektra doplnkových služieb našim klientom a klientkam takouto formou vytvoríme v čo najvyššej možnej miere pohodlné a užitočné prostredie. Všetky aktivity realizované v našom zariadení plánujeme uskutočňovať za aktívnej spolupráce s klientmi, tak aby strávený čas bol pre nich zmysluplný, obohacujúci a podnetný.