Zariadenie
pre
seniorov

,,Choroby tela možno liečiť liekmi, no jediným liekom na beznádej je láska. Mnohí ľudia na svete zomierajú na nedostatok lásky.“
Matka Tereza

LaVieNa N.o.

Cieľ

Hlavným cieľom nášho Zariadenia pre seniorov  je zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny.

Priorita

Prioritou pre nás je dôverný vzťah a individuálny prístup ku klientom. Samozrejmosťou je vysoká úroveň poskytovania sociálnej starostlivosti.  

Príležitosti

Ponúkame široké príležitosti sebarealizácie vďaka rôznorodému zariadeniu, ktoré je klientom a klientkam plne k dispozícii. Zásluhou spolupráce s rodinnými príslušníkmi poskytujeme útulné domáce podmienky, pohodlie a dostatočné súkromie.

Kto sme ?

Sme novo vzniknuté Zariadenie pre seniorov ktoré sídli v zrekonštruovanej budove bývalého hotela v oblasti priehrady Ružín  – Malý Folkmár. 

V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou pre 40 prijímateľov sociálnej  služby. Zariadenie je situované uprostred krásnej prírody s kaplnkou, čo umožňuje pokojné, príjemné ale aj aktívne využitie času seniorov.

O nás

Strata sebestačnosti je vážnym zásahom do života seniora. V jedinom okamihu prichádza o svoju potrebu byť sebestačný a autonómny. Stáva sa závislý na pomoci iných, zvyčajne detí, príbuzných alebo známych. A vtedy sme tu z jednou z možnosti aj mi pre Vás.     

Poslanie nášho zariadenia vychádza z týchto princípov:

Princíp zúčastnenosti - jeho podstata je, aby klienti neboli spoločensky segregovaní, mali možnosť spolurozhodovania, samozrejme, ak nie je  klient zbavený svojprávnosti na právne úkony, vo veciach verejných a možnosť uplatniť svoje vedomosti, schopnosti a sociálnu iniciatívu v spoločenskom živote,

Princíp solidarity – je založený na vzájomnej podpore, harmonickej spolupráci medzi ľuďmi. Závisí od spolužitia, je čiastočne odkázaný na druhých. Je výrazom ľudského porozumenia, súdržnosti, zodpovednosti a pospolitosti.

Princíp sebarealizácie – aby klienti mali príležitosť pre plnohodnotný rozvoj svojho osobnostného potenciálu. Mali prístup k rôznym vzdelávacím, kultúrnym, duchovným a rekreačným programom,

Princípu dôstojnosti - ktorý sa zakladá na potrebe dôstojného zaobchádzania s klientmi a rešpektovania ich základných ľudských práv a slobôd.

Naša Galéria

Zariadenie je situované v prekrásnej prirode v rekreačnej oblasti priehrady Ružín - vodného diela na rieke Hornád pri sútoku rieky Hnilec v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov. Vybudovaním tejto priehrady boli zatopené alebo čiastočne zatopené obce Košické HámreMalý FolkmárRužín
JaklovceMargecany a 
Rolová Huta.

Viac foto ...