Zariadenie
pre
seniorov

,,Choroby tela možno liečiť liekmi, no jediným liekom na beznádej je láska. Mnohí ľudia na svete zomierajú na nedostatok lásky.“
Matka Tereza

LaVieNa n.O. 

ŽIADOSTI A DOKLADY

Ako postupovať pri  vybavení žiadostí

    Žiadateľ  vyplní a podá písomnú - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska. 

     K žiadosti je potrebné doložiť: 

    Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu tlačivo obdrží na obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska, ktorý vyplní praktický lekár žiadateľa, vrátane iných odborných lekárskych nálezov nie starších ako 6 mesiacov. V prípade, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony prikladá sa rozsudok. 

     Aktuálne Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne 

   Na základe predložených dokumentov sa vykoná zdravotná a sociálna posudková činnosť. Mestský alebo obecný úrad vydá, sociálny posudok a posudkový lekár vydá zdravotný posudok. 

     Na základe zdravotného a sociálneho posudku mestský alebo obecný úrad vydá:

     Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
     Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 

   Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, prichádza žiadateľ k nám do nášho zariadenia a vyplní písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

     V deň nástupu do zariadenia sa uzatvára s ním písomná zmluva o poskytovaní sociálnej služby. 

     V prípade, že v našom zariadení o ktoré ste prejavili záujem nie je voľné miesto, zapíšeme Vás do poradovníka čakateľov.

Zoznam dokladov a vecí pri príjme nového klienta do Zariadenia pre seniorov LaVieNa n.o.

- Zoznam dokladov a vecí pri príjme - na stiahnutie

Doklady na stiahnutie

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov LaVieNa, Košická Belá, formou celoročného pobytu

VYHLÁSENIE o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

VYHLÁSENIE o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu